คลื่นความถี่

700 MHz

คลื่นความถี่ต่อใบอนุญาต

2x5 MHz

จำนวนใบอนญาต

3 ใบ

ราคาขั้นต่ำต่อชุด

8,792 ล้านบาท

1800 MHz

คลื่นความถี่ต่อใบอนุญาต

2x5 MHz

จำนวนใบอนญาต

7 ใบ

ราคาขั้นต่ำต่อชุด

12,486 ล้านบาท

2600 MHz

คลื่นความถี่ต่อใบอนุญาต

10 MHz

จำนวนใบอนญาต

19 ใบ

ราคาขั้นต่ำต่อชุด

1,862 ล้านบาท

26 GHz

คลื่นความถี่ต่อใบอนุญาต

100 MHz

จำนวนใบอนญาต

27 ใบ

ราคาขั้นต่ำต่อชุด

423 ล้านบาท

กรอบระยะเวลา

ต.ค. 62

คณะทำนำเสนอร่าง
หลักเกณฑ์ฯ

13 พ.ย. -12 ธ.ค. 62

รับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ (30 วัน)

27 ธ.ค. 62

ประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา

2 ม.ค.-3 ก.พ.63

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล

4 ก.พ. 63

ยื่นคำขอ

16 ก.พ. 63

ประมูลคลื่นความถี่

ก.ค. 63

เริ่มให้บริการ