ติดต่อเรา

      ที่ตั้งสำนักงาน
      เลขที่ 87 สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 6
      ถนนพหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
      กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

      โทรศัพท์ : (66) 22710151 - 60  
      โทรสาร : (66) 22710151
      อีเมล์ : spectrum_auction@nbtc.go.th