Smart Farming


ภาคเกษตรกรรม  
การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้เซนเซอร์ในการวัด ความชื้น ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ ระบบฐานข้อมูลพืช การบริหารจัดการน้ํา การตรวจสอบผลผลิต และการ พยากรณ์สภาพอากาศ ทําให้ทํางานสอดคล้องกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ พืชมากที่สุด ซึ่งช่วยให้เกษตรกรใช้พลังงานและทรัพยากรเท่าที่จําเป็น อีกทั้งยังช่วยให้คาดการณ์ช่วงเวลาเก็บ เกี่ยวและปริมาณผลผลิตเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินให้แก่เกษตร โดยการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร