Smart Hospital

ภาคสาธารณสุข
การใช้งานเทคโนโลยี 5G มีส่วนช่วยสําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณชีพจร ความดัน การประมวลผล เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถติดตามและเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยได้ ส่งผลให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยํามากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล และลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีสําหรับผู้ป่วยที่ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ การขอรับคําปรึกษาผ่านเทคโนโลยี AR ในระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ยังสามารถช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ได้ด้วย เช่น การฝึกผ่าตัด จําลองโดยใส่ถุงมือที่มีเซ็นเซอร์ จับการเคลื่อนไหวของมือ (Haptic gloves) และทําการจําลองการผ่าตัด เสมือนจริงได้โดยทันที อย่างไรก็ดี การนําหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดจริง จะต้องมีความระมัดระวังและ จําเป็นต้องอาศัยความถูกต้องและแม่นยําสูง จึงจําเป็นที่จะต้องมีการทดลองและได้รับการรับรองจากระบบ การใช้งานก่อน (healthcare application) ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมนี้อาจเป็นไปได้ช้ากว่า อุตสาหกรรมอื่น