Smart Governance

ภาคสาธารณูปโภค
ไฟฟ้าถือเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ การพัฒนามิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G จะมีบทบาทเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และมิเตอร์อัจฉริยะเพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลเพื่อ การวางแผนการผลิตและจ่ายไฟให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง หรือ การคิดคํานวณค่าบริการไฟฟ้าได้สะดวกและถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติเด่นของ 5G ที่ รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์และรับ - ส่งข้อมูลในปริมาณมหาศาลได้อย่างฉับไว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สูง จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะให้ครอบคลุมบริเวณเขตชุมชน เศรษฐกิจทั่วประเทศ ทั้งในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า การจําหน่ายไฟฟ้า และการ บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับระดับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา และรองรับการใช้ไฟฟ้าใน ภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องอย่างเพียงพอต่อไป