การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื

19/12/2562

 ด้วย กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป ดังนี้
          1. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz
          2. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 2500 – 2690 เมกะเฮิรตซ์  
          3. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 24.25 –27 กิกะเฮิรตซ์ 
          สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับข้างต้น โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลา 16.30 น. ในช่องทางดังนี้
      1) ทาง e-mail: tel_auction@nbtc.go.th
      2) ทางโทรสาร: 0 2278 5316
      3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
          สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
          เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
      ทั้งนี้ กำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับข้างต้นในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ และ บี เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok) โดยท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562