ข่าวประชาสัมพันธ์
Infographic
เอกสารที่เกี่ยวข้องการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785/1835 - 1880 MHz
 
  • ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz (Download)

  • ​Announcement of the Office of the Nation Broadcasting and Telecomunication Commisson (Download)

  • ​ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785/1 (Download)

  • สรุปข้อสนเทศ (Infomation Memorandum)  (Download​)
  • เอกสารเผยแพร่สำหรับการชี้แจงการกรอกแบบคำขอและกระบวนการประมูลคลื่นความถี่ (Information Secsion) (Download​)

กำหนดการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740 - 1785 /1835 - 1880 mHz
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
 
การประกาศเชิญชวนและเผยแพร่เอกสารชี้ชวนการลงทุน (IM) และการชี้แจงต่อสาธารณะ ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 14 มิ.ย. 61
กำหนดเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต วันที่ 26 ก.ค. 61
การพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก ระหว่างวันที่ 26  – 30 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 1 ส.ค. 61
ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock Auction วันที่ 2 - 3  ส.ค. 61
วันประมูล                                   4 สิงหาคม 2561