การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz

19/12/2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กสทช. รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงาน พร้อมด้วย กสทช. นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการ กตป. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่งการประชุมดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ไปประกอบการพิจารณาจัดทำร่างประกาศดังกล่าวต่อไป ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ