การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าแรก > 900 > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 -895/935 - 940 MHz

          ด้วย กสทช. ในคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยให้สำนักงาน กสทช. 
นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนต่อไป
          สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz โดยสามารถพิจารณารายละเอียดและส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กันยายน 2561 
ในช่องทาง ดังนี้
        1) ทาง e-mail: spectrum_auction@nbtc.go.th
        2) ทางโทรสาร: 0 2278 5316
        3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่
          สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
          เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Download

 • PH900_Notification_Comment.docx
 • ร่างประกาศ-900-MHz-pdf.pdf