การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้าหลัก > 900 > ข่าว > DTN เข้ายื่นคำขอใบอนุญาตฯ ประมูลคลื่น 900 MHz
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ได้ยื่นเอกสารเข้าร่วมการประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz โดยได้มีการวางหลักประกันจำนวน 1,900 ล้านบาท 
และจะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 28 ต.ค. นี้ โดยมีราคาเริ่มต้นของการประมูล
เป็นจำนวนเงิน 37,988 ล้านบาท ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

00-(Mobile).jpg
01-(Mobile).jpg
02-(Mobile).jpg

03-(Mobile).jpg
06-(Mobile).jpg