การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Infographic
เอกสารที่เกี่ยวข้องการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz
 
  • ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz (Download)
  • ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz (Download)
  • สรุปข้อสนเทศ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz(Download)
  • การ​รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz (Download)
  • ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz (Download)
กำหนดการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 890 - 895/935 - 940 MHz
รายละเอียด กำหนดเวลา
ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ระหว่างวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2561
การพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก ระหว่างวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2561
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
Mock Auction ผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 26 ตุลาคม 2561
วันประมูล วันที่ 28 ตุลาคม 2561
กสทช. รับรองผลการประมูล วันที่ 31 ตุลาคม 2561