การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Infographic
เอกสารที่เกี่ยวข้องการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785/1835 - 1880 MHz
 
  • ​ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเลือกช่องคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (Download)

  • ​ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz (Download)

  • ​ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz (Download​)

  • Announcement of the Office of the Nation Broadcasting and Telecomunication Commisson (Download)

  • ความคิดเห็นสาธารณะ ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz (Download​)​
  • สรุปข้อสนเทศ (Infomation Memorandum) (Download​)​ 

กำหนดการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740 - 1785/1835 - 1880 MHz
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการ
 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิ.ย. 2561
การประกาศเชิญชวนและเผยแพร่เอกสารชี้ชวนการลงทุน (IM) ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. – 7 ส.ค. 2561
การชี้แจงต่อสาธารณะ (Public Infomation Session) วันที่ 16 ก.ค. 2561
กำหนดเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต วันที่ 8 ส.ค. 2561
การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล ระหว่างวันที่ 9  – 13 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 15 ส.ค. 2561
ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock Auction วันที่ 16 - 17  ส.ค. 2561
วันประมูล                                   19 สิงหาคม 2561