การประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ติดต่อเรา

ที่ตั้ง :

ชื่อ                        สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์                                                      และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ชื่อภาษาอังกฤษ     NBTC 
ขื่อย่อ                    สำนักงาน กสทช.
ประเภท                 องค์กรอิสระ
ที่ตั้งสำนักงาน         เลขที่ 87  สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5
                            ถนนพหลโยธิน ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
                            กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ :(66) 22710151 - 60
โทรสาร :(66) 22710151
อีเมล์ : spectrum_auction@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nbtc.go.th
แผนที่ :